Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Izsludina sabiedrisko apspriešanu LSEZ Attīstības plāna 2018.- 2035.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumam
27. septembris, 2017
2017. gada 27. septembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludināja LSEZ Attīstības plāna 2018.- 2035.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma publisko apspriešanu. Publiskā apspriešana norisināsies līdz 2017. gada 27. oktobrim, bet 2017. gada 18. oktobrī notiks publiskās apspriešanas sanāksme Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes telpās, Fēniksa ielā 4, Liepājā.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde sabiedriskajai apspriešanai nodod stratēģisko ietekmi uz vidi novērtējumu, kas ir vides pārskats un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2018.-2035.gadam sastāvdaļa. Dokumentā analizēts vides stāvoklis LSEZ teritorijā un plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā ietekme uz vides kvalitāti.
Ar vērtējamā Attīstības plāna sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties interneta adresē: http://liepaja-sez.lv/lv/lsez/dokumenti
Vides pārskata izstrādē sabiedrības, sabiedrisko organizāciju un institūciju līdzdalība tiek nodrošināta organizējot Attīstības plāna publiskās apspriešanas redakcijas Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas procesu, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Sabiedrības pārstāvju, institūciju un pašvaldības struktūrvienību speciālistu komentāri, kas tiks saņemti sabiedriskās apspriešanas laikā, tiks integrēti Vides pārskatā. Vides pārskata gala redakcijā tiks iestrādāti Vides pārraudzības valsts biroja ieteikumi un rekomendācijas. Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu saņemšanai ir nosūtīts atsauksmju saņemšanai no šādām institūcijām:
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
LR Satiksmes ministrijai;
LR Ekonomikas ministrijai;
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
Kurzemes plānošanas reģionam;
Valsts vides dienestam;
Dabas aizsardzības pārvaldei;
Vides konsultatīvajai padomei.
No institūcijām saņemto priekšlikumu un komentāru detalizēts izklāsts, publikāciju un sanāksmju protokolu kopijas tiks pievienotas Vides pārskatam pielikumā.
Attīstības plānā ir ievērotas starptautisko un valsts vides politikas dokumentu pamatnostādnes, izvērtēta esošā situācija un izvirzīti nosacījumi plānotajiem pasākumiem, iesaistīti iedzīvotāji, uzņēmēji, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji. Attīstības plāna īstenošana kopumā atstās pozitīvu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti. Attīstības plāns kalpos par pamatu videi draudzīgu risinājumu un saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2017. gada 27.oktobrim (pasta zīmogs), sūtot pa pastu SIA “Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, Rīga LV 1010 vai Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV 3401. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs. darbības
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30