Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Uzklausa iedzīvotāju priekšlikumus par LSEZ Attīstības plāna 2018.- 2035.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu
19. oktobris, 2017
2017. gada 18. oktobrī notika Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātās LSEZ Attīstības plāna 2018.- 2035.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma publiskā apspriešana, kurā piedalījās 43 iedzīvotāji un iesniedza konstruktīvus priekšlikumus un ierosinājumus. Sabiedriskās apspriešanas laikā LSEZ pārvaldes, Liepājas domes un ostas uzņēmēji vienojās ar iedzīvotājiem rīkot atsevišķu sanāksmi par esošā vides piesārņojama kontroli, kā arī kopīgi domāt, kā turpmāk risināt vides jautājumus, kas ietekmē iedzīvotājus, kuri dzīvo blakus ostai.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde sabiedriskajai apspriešanai nodevusi stratēģisko ietekmi uz vidi novērtējumu, kas ir vides pārskats un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2018.-2035.gadam sastāvdaļa. Dokumentā analizēts vides stāvoklis LSEZ teritorijā un plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā ietekme uz vides kvalitāti.
Sabiedrības pārstāvju, valsts un pašvaldības institūciju speciālistu komentāri, kas tiks saņemti sabiedriskās apspriešanas laikā, tiks integrēti Vides pārskatā. Vides pārskata gala redakcijā tiks iestrādāti Vides pārraudzības valsts biroja ieteikumi un rekomendācijas. Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu saņemšanai ir nosūtīts atsauksmju saņemšanai no šādām institūcijām:
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
LR Satiksmes ministrijai;
LR Ekonomikas ministrijai;
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
Kurzemes plānošanas reģionam;
Valsts vides dienestam;
Dabas aizsardzības pārvaldei;
Vides konsultatīvajai padomei.
No institūcijām saņemto priekšlikumu un komentāru detalizēts izklāsts, publikāciju un sanāksmju protokolu kopijas tiks pievienots Vides pārskatam pielikumā. Attīstības plānā ir ievērotas starptautisko un valsts vides politikas dokumentu pamatnostādnes, izvērtēta esošā situācija un izvirzīti nosacījumi plānotajiem pasākumiem, iesaistīti iedzīvotāji, uzņēmēji, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, Attīstības plāna īstenošana kopumā atstās pozitīvu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti. Attīstības plāns kalpos par pamatu videi draudzīgu risinājumu un saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai.
Ar vērtējamā Attīstības plāna sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties interneta adresē: http://liepaja-sez.lv/lv/lsez/dokumenti. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2017. gada 27.oktobrim (pasta zīmogs), sūtot pa pastu SIA “Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, Rīga LV 1010 vai Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV 3401. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30