Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
LSEZ valdes sēdes lēmumi
12. decembris, 2017
2017. gada 11. decembrī notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde, kuras darba kārtībā bija 13 jautājumi – LSEZ pārvaldes budžeta apstiprināšana un citi jautājumi.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un apstiprināja pārvaldes 2018. gada budžetu.

Kopējie Liepājas SEZ pārvaldes 2018. gada ieņēmumi, neieskaitot PVN, tiek prognozēti 37 007 tūkst. EUR apmērā, tai skaitā 12 442 tūkst. EUR pamatdarbības ieņēmumi, 435 tūkst. EUR finanšu darbības ieņēmumi un 24 130 tūkst. EUR ieņēmumi no starptautisko investīciju projektu naudas plūsmas.
2017. gada 12. septembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkuma komisija izsludināja iepirkuma “Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde” procedūru, bet 2017. gada 15. novembrī Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija”. Izvērtējot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkuma komisijas lēmumu un pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam noslēgt ar SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija”, līgumu “Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde” par piedāvāto zemāko kopējo līgumcenu EUR 145 980.00 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pamatojoties uz grozījumiem Civillikumā un lai aktualizētu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemes gabalu nomas tiesību rezervēšanas kārtību, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma apstiprināt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemes gabalu nomas un apbūves tiesību rezervēšanas kārtību jaunā redakcijā.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un atklātību attiecībās ar Liepājas ostas teritorijas nekustamo īpašumu nomniekiem, noteiktu vienotus ilgtermiņa nomas līgumos un vienošanās par apbūves tiesības piešķiršanu iekļaujamos principus, kā arī ņemot vērā grozījumus Civillikumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma apstiprināt Liepājas ostas teritorijā esoša nekustamā īpašuma ilgtermiņa nomas līguma un vienošanās par apbūves tiesības piešķiršanu projektu jaunā redakcijā.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un atklātību attiecībās ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas nekustamo īpašumu nomniekiem un noteiktu vienotus ilgtermiņa nomas līgumos un vienošanās par apbūves tiesības piešķiršanu iekļaujamos principus, kā arī ņemot vērā grozījumus Civillikumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma apstiprināt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esoša nekustamā īpašuma ilgtermiņa nomas līguma un vienošanās par apbūves tiesības piešķiršanu projektu jaunā redakcijā.
Izskatot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Swedan Partners” iesniegumu, kurā lūdz piešķirt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu, un tam pievienotos dokumentus, kā arī, pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtēja iesniegumu un nolēma piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Swedan Partners” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu.
/“Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA /

2009. gada 20. maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. 2017. gada 30. novembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA vēstule “Par līguma noslēgšanu par ieguldījumu veikšanu”, kurā informē, ka laika posmā no 2017.gada 15.decembra līdz 2019. gada 31. decembrim “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA plāno realizēt projektu “Ražošanas modernizācija un automātika” par kopējo summu EUR 1 282 000.00.

Izvērtējot iesniegumu un pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA līgumu par ieguldījuma projekta veikšanu.
/Ģenerāļa Baloža ielā 36, Liepājā, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kauguru Nams”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” vēstule “Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 36, Liepājā atsavināšanu”, kurā lūgts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdei pieņemt lēmumu par nodošanu vai atteikumu nodot atsavināšanai zemesgabalu Ģenerāļa Baloža iela 36, Liepājā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kauguru Nams”.

Zemesgabals, Ģenerāļa Baloža iela 36, Liepājā reģistrēts zemesgrāmatā uz Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas vārda, atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Saskaņā ar zemesgrāmatas nodalījuma uz zemesgabala Ģenerāļa Baloža iela 36, Liepājā atrodas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kauguru Nams” piederošas būves.

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, ēkas īpašnieks ir tiesīgs iesniegt atsavināšanas ierosinājumu. Zemesgabals Ģenerāļa Baloža iela 36, Liepājā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkciju īstenošanai nav nepieciešams. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piekrist zemesgabala Ģenerāļa Baloža iela 36, Liepājā nodošanai atsavināšanai.
/Cukura iela 40, Liepāja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” elektroniskā pasta vēstule “Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem”, kurā lūgts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdei pieņemt lēmumu par nodošanu vai atteikumu nodot atsavināšanai zemesgabalu Cukura iela 36, Liepājā, zemesgabalu Cukura iela 38A, Liepājā un zemesgabalu Cukura iela 40, Liepājā, un tai pievienotais Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS” iesniegums “Par zemes izpirkšanu”, kurā lūgts izskatīt iespēju nodot atsavināšanai augstāk minētos zemesgabalus.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, izvērtējot zemesgabalu atbilstību atsavināšanas procedūrai, secināja, ka 2017.gada 1.decembrī atsavināšanas process ir uzsākams zemesgabalam Cukura iela 40, Liepājā, jo uz zemesgabala esošās būves ir reģistrētas zemesgrāmatā kā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS” īpašums.

Starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS” 2010.gada 1.jūlija noslēgtā nomas līguma nosacījumi ir izpildīti.

Pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde piekrist zemesgabala Cukura iela 40, Liepājā nodošanai atsavināšanai.
/Virssardzes iela 11, Liepāja, LSEZ SIA “JM Properties”/

2017. gada 20. oktobrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un LSEZ SIA “JM Properties” tika noslēgts līgums par nekustamā īpašuma Virssardzes iela 11, Liepājā nomu un vienošanās par apbūves tiesības piešķiršanu. Līguma darbības termiņš ir līdz 2062. gada 19. oktobrim. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ SIA “JM Properties” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2017.gada 20.oktobra nekustamā īpašuma Virssardzes iela 11, Liepājā nomas līgumā.

Pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA 2017. gada vēstuli “Par piešķirto atlaižu pagarināšanu 2018. gadam”, izvērtējot situāciju Baltijas jūras reģionā, un, lai veicinātu prāmju un RO-RO kuģu satiksmi Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piešķirt speciālo ostas maksas atlaidi prāmjiem, nosakot pastāvīgu maksu (kas ietver kanāla, loču, pasažieru, piestātnes, tonnāžas un sanitāro maksu) EUR 200.00 par vienu Liepājas ostas apmeklējumu un RO-RO kuģiem, kas nav iesaistīti regulārā līnijas kuģu satiksmē, piešķirt speciālo ostas maksas atlaidi – 85 %. Tāpat LSEZ valde nolēma periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim piešķirt Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA atlaidi 80% apmērā no maksas par ostas kopējās lietošanas infrastruktūras objektu un ar ostas darbību saistītās infrastruktūras izmantošanu, ja kravas tiek nosūtītas vai saņemtas ar kravas – pasažieru prāmjiem, veicot kravas operācijas Brīvostas ielā 14, Liepājā.

Lēmums ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
/Roņu iela 10, Liepāja, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”/

2017. gada 22. maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tika noslēgts līgums par nekustamā īpašuma – zemesgabala Roņu iela 10, Liepājā daļas nomu. Līguma darbības termiņš ir līdz 2047. gada 21. maijam. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2017. gada 22. maija līgumā par nekustamā īpašuma – zemesgabala Roņu iela 10, Liepājā daļas nomu, veicot precizējumus un grozījumus, kas saistīts ar izmaiņām normatīvajos dokumentos.
/Zemgales iela 11, Zemgales iela 13 un Virssardzes iela 8, Liepāja, SIA “EASY BUILDING”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts SIA “EASY BUILDING” iesniegums, kurā lūgts noslēgt zemes nomas un apbūves tiesību rezervēšanas līgumu zemesgabalu apvienošanai un nenoņemamo veidņu sistēmu ražotnes būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai. Nepieciešamā zemesgabala platība: Zemgales iela 11, Liepājā ir 3210 m2, Zemgales iela 13, Liepājā ir 3157 m2 un Virssardzes iela 8, Liepājā ir 4272 m2.

2014. gada 24. septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Liepājas pilsētas pašvaldību tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” īstenošanu. Projekts paredzēja veikt Meldru, Zemgales un Virssardzes ielu un ar to saistītās publiskās infrastruktūras rekonstrukciju, kā arī industriālo teritoriju rekultivāciju starp Zemgales un Virssardzes ielu. Projekts ir pabeigts un nodots ekspluatācijai. Komersanta SIA “EASY BUILDING” attīstības iecerei – nenoņemamo veidņu sistēmu ražotnes būvniecībai – izvēlētā teritorija atrodas šī projekta teritorijā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot SIA “EASY BUILDING” ieceri būvēt jaunu ražotni, nolēma rezervēt nekustamo īpašumu Zemgales ielā 11, Liepājā; nekustamo īpašumu Zemgales ielā 13, Liepājā un nekustamo īpašumu Virssardzes iela 8, Liepājā (precīzas platības un adreses tiks noteiktas pēc zemesgabalu apvienošanas) nomas un apbūves tiesību rezervēšanas līgumu uz vienu gadu nenoņemamo veidņu sistēmu ražotnes būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30